• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
May 27 2023

Vô Minh

Kính Mừng Phật Đản Kính Mừng Phật Đản

Trong niềm hân hoan
Đón mừng Phật Đản
Đệ Tử chúng con
Không quên trau giồi
Giữ gìn Đạo hạnh
Chuyên tâm chỉnh sửa
Tâm - Ý - Tánh mình
Luôn được ngời sáng
Kính dâng Phật Tổ
Tấm lòng tha thiết
Tìm cầu giải thoát
Sinh-Tử Luân-Hồi
Thề quyết một lòng
Ăn Năn Sám Hối
Bứt phá gông xiềng
Đoạn lìa Nghiệp Chướng
Gắng công tu tập
Đem hết Công Đức
Phước Đức hành Thiện
Hồi Hướng Pháp Giới
Chúng Sanh muôn Loài
Oan Gia Trái Chủ
Khấu đầu nhận lỗi
Chân thành đền đáp
Những lỗi lầm xưa
Pháp Môn Sám Hối
Đi đúng đường hướng
Phật Tổ vạch ra
Giúp cho Chúng Sanh
Đoạn lìa Sanh Tử
Thoát Kiếp Luân Hồi
Ung dung tự tại
Sống đời Viên Mãn
Chúng con thành tâm
Xin ghi tạc dạ
Ân Đức của Ngài
Dốc lòng tu tập!


+ 45