• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
1063454625 1063454625

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chuẩn bị rất là chu đáo cho việc viên tịch của Ngài. Đức A Di Đà Phật, Vị Giáo Chủ của Tây Phương Cực Lạc Quốc đã được Đức Bổn Sư trân trọng giới thiệu cùng Chúng Sanh của cõi Ta Bà. Cõi Tịnh này sẵn sàng mở rộng vòng tay tiếp rước bất cứ AI tha thiết với Đạo Pháp và đạt đủ tiêu chuẩn của Cực Lạc là Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn trong từ 1 đến 7 ngày liên tục.

Đa phần những người con Phật đều mong mỏi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, sau khi bỏ Báu Thân. Vấn đề chánh yếu nơi đây không phải bàn về sự thù thắng vi diệu của cõi Cực Lạc, mà chính là đề cập đến tiêu chuẩn của Cực Lạc, đòi hỏi Chúng Sanh của Cõi Ta Bà phải làm thế nào để đạt được tiêu chuẩn đó.

Tiêu Chuẩn Niệm Phật nhất tâm bất loạn trong từ 1 đến 7 ngày liên tục đã đưa đến một sự “ngộ nhận” tai hại của Chúng Sanh cõi Ta Bà trong một thời gian quá dài. Chúng Sanh niệm Phật ngày đêm, miệng niệm, tay lần chuỗi, số lần Niệm Phật phải kể tính bằng số Ngàn; có khi chuyện trò với nhau mà tay vẫn không rời những hạt chuỗi. Thậm chí trong câu chuyện, đôi khi thiếu sự tương tác, cảm thông nhau, đưa đến sự bất hòa gây gổ, thế mà tay vẫn không ngừng lần chuỗi hạt!!

Người Người Niệm Phật, Nhà Nhà niệm Phật, cùng nhau Niệm Phật để được Vãng Sanh Cực Lạc! Chúng Sanh chỉ biết trước mắt là Niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt, Chúng Sanh chưa hề tư duy câu nói của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là, Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn trong từ 1 đến 7 ngày liên tục.

Thế nào là Nhất Tâm Bất Loạn?


+ 46