Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
Giúp Không Bị Phân Tâm - Lạc Pháp
Print this page

Giúp Không Bị Phân Tâm

Nghi Thức Siêu Độ

Để giúp không bị phân tâm:

Nên dùng alarm của đồng hồ (đồng hồ báo thức) hoặc của điện thoại hay timer. Vặn 5 phút, 10 phút, hay 15 phút trước khi ngồi vào để tịnh tâm, trì Chú hoặc niệm Phật. Như thế, chủ lễ sẽ không bị phân tâm về thời gian ấn định khi hành trì. Việc quán tưởng trong lúc trì Chú hay niệm Phật cũng sẽ không bị ngắt quãng nửa chừng.


+ 40